GLET

GLED FINAL INTERIOR

Përshkrimi

Glet Final perzierje e bardhe, me granulometri extra te imet, me baze cimento dhe e modifikuar me polimer akrylik. Kur perzihet me ujin formohet nje produkt ne forme paste me veti shume te mira ne punim, per trajtimin e mureve te brendshme te ndertesave. Klasifikohet ne kategorine e llacit GP CS II, W0 ne baze te standartit EN998-1.
Konsumi
Afersisht 1,1 kg/m2/mm trashesi shtrese.
Paketimi
Glet lemimi ofrohet me paketim ne thase letre 20 kg.
Jetegjatesia
Thaset e letres 20 kg: 12 muaj prej dates se prodhimit. Jetegjatesia e mesiperme eshte e vlefshme vetem kur produkti magazinohet dhe paketimin e vet dhe te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.
Albanian