GIPS

GIPS KEBER sw 800

Përshkrimi

Graniti Gipskleber SW 800 përdoret për ngjitjen e suvasë së thatë me pllaka gips Kartoni dhe pllakave termike, në siperfaqe e murëve vertikale me tullë dhe beton. Nuk është e përshtatshme për stukim
Përpunimi
Graniti Gipskleber SW 800 hidhet në ujë të pastër (17 litra për 30 kg Gipskleber SW 800). Pëzihet me mikser ose me dorë, deri sa të arrihet një masë e nje trajtshme pa kokërriza. Masa e përgatitur vendoset vetem në siperfaqe te pastra, te thata dhe mbajtëse. Mbeturina suvaje, lyrjet e vjetra dhe tapetat në murë duhet të largohen. Sipërfaqet e betonit të lëmuara dhe me aftesi jo-thithëse duhet të lyhen me Graniti BetonKontakt, ndersa siperfaqet me aftësi te madhe thithëse lyhen me Graniti Tiefgrund. Masa nuk duhet të përzihet me materiale tjera. Koha e përpunimit është afërsisht 1/ 2 orë. Vendosja dhe Nivelimi I pllakës duhet të përfundojë brenda 10 minutave, pas vendosjes së Graniti Gipskleber SW 800.
Magazinimi
Afërsisht 6 muaj, në te thatë mbi paleta druri
Udhëzim
Veglat e punës të përdorura duhet të pastrohen menjëherë me ujë mbas përfundimit të punes. mbeturinat e gipsit të mbetura mund te zvoglojnë shum kohen e përpunimit të masë së pergatitur pasardhese.
Albanian